فصلنامه علمی ـ پژوهشی«قبسات» چاپ شد
نود و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «قبسات»به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در این شماره می خوانیم:

 فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی/ مهدی عباس زاده

ـ برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل/ حمیدامیر چقماقی و محمد محمدرضایی

ـ تحویل گرایی در مطالعات جامعه شناختی دین/ علیرضا شجاعی زند

ـ تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی و برایند آن در فلسفه محیط زیست/ ابوالحسن غفاری

ـ بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی شناختی نظام سرمایه داری و اسلامی در شکل گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)/ احمدعلی یوسفی و مجتبی غفاری

ـ تبیین سه مؤلفه از الگوی روش شناختی علوم انسانی اسلامی/ سیدمحمدرضا تقوی

ـ معناشناسی اوصاف الهی از دیدگاه علامه طباطبایی/ محمد توکلی پور

ـ ماهیت فهم متون قانونی/ محمدرضا ظفری

ـ چکیده انگلیسی/ محمدمهدی حکمت مهر

نود و یکمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «قبسات»به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شد.

چاپ خبر