چاپ نوزدهم کتاب «درک و دریافت موسیقی»
چاپ نوزدهم کتاب «درک و دریافت موسیقی» اثر«راجر کیمی ین»با ترجمه « حسین یاسینی» توسط نشر چشمه منتشر شد.

 

 به گزارش خبرگزاری شبستان، روش ارائه مطالب در این کتاب به گونه ای است که برای خواننده،با هر میزان از دانش موسیقی نگرشی جامع و زنده از هنر موسیقی فراهم می آورد و نیز میتواند مبنای مطالعه ای ژرفتر و تخصصی برای دانشجویان رشته موسیقی باشد. معرفی مبانی،مفاهیم،سازها و فرم های موسیقی بررسی سیر تاریخی-اجتماعی و سبک های هنر موسیقی در دوره های قرون وسطا،رنسان،باروک،کلاسیک،رمانتیک و سده بیستم،همراه با ارائه سرگذشتی کوتاه از آهنگسازان مهم هر دوره و تحلیل سبک و گزیده ای از آثار آنان که اغلب با طرح های شنیدنی همراه شده اند پیکره اصلی کتاب را تشکیل می دهند.بررسی موسیقی جاز،نمایش های موزیکال،موسیقی راک و نیز گزیده ای از موسیقی غیر غربی در این کتاب،همگام با دیدگاه های پژوهشی دهه اخیر،چشم انداز موسیقایی رنگارنگ تری رابرای خواننده فراهم آورده است.

چاپ نوزدهم کتاب «درک و دریافت موسیقی» اثر«راجر کیمی ین»با ترجمه « حسین یاسینی» توسط نشر چشمه  در 986 صفحه منتشر شد.

چاپ خبر