چاپ شانزدهم «دستور زبان عشق»
چاپ شانزدهم «دستور زبان عشق» اثر«قیصرامین پور»را انتشارات«مروارید» چاپ کرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در یکی از اشعار این مجموعه می خوانیم:

تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام

که سالهای سال

در انتظار تو

کنار این قطارِ رفته ایستاده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاهِ رفته

تکیه داده ام!

 در یکی دیگر از اشعار این مجموعه می خوانیم:

دست عشق از دامنِ دل دور باد!

می توان آیا به دل دستور داد؟

می توان آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!

باد را فرمود: باید ایستاد؟

آنکه دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی بایست داد

چاپ شانزدهم «دستور زبان عشق» اثر«قیصرامین پور»را انتشارات مروارید چاپ کرده است.

چاپ خبر