«تاریخ تلخ به روایت شاملو» کتاب شد
خبرگزاری شبستان:«تاریخ تلخ به روایت شاملو» اثر «محمد قراگوزلو» را موسسه انتشارات« نگاه »چاپ کرده است.

 به گزارش خبرگزاری شبستان،  در پشت جلد این اثر آمده است:« براستی کیست این رهگذر نامنتظر که زندگی اش به کوچ عشایر سرگردان می مانست  و به موج همه دریاهای خروشان به نماز مستان و نغمه بت پرستان، به درخت و خنجر و خاطره  به سکوتی که در انفجار هیروشیما و جنگ کره در هم می شکست .سیال و بی زوال می رفت و می آمد، می درخشید و می جهید و عربده می کشید و در شعرش  خلاصه می شد...

 شاملو راز عجیبی است....»

«تاریخ تلخ به روایت شاملو» اثر «محمد قراگوزلو» را موسسه انتشارات« نگاه »چاپ کرده است.

چاپ خبر