گزارشی از عملکرد دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران در سال ۹۵؛
راه‌اندازی ۴۴ کانون فرهنگی هنری جدید
خبرگزاری شبستان: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران، فعالیت‌های فراونی در سال ۹۵ داشته که راه‌اندازی ۴۴ کانون فرهنگی هنری تازه در سال جاری، از جمله آن‌ها است.

خبرگزاری شبستان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1372 به منظور استفاده از ظرفیت تمام نمازگزاران و نیروهای مسجدی، مجوز راه‌اندازی کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد را صادر کرد و تاکنون، حدود 23 هزار کانون فرهنگی هنری در کشور راه‌اندازی شده است.

 

خبرنگار ما به منظور معرفی بیشتر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری در قالب گزارش‌هایی، بخشی از برنامه‌های ستادعالی کانون‌های فرهنگی هنری در سال 95 را تهیه کرده است که در این نوبت، مهم‌ترین فعالیت‌های دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران می‌آید:

 

مهم‌ترین فعالیت‌های واحد توسعه و برنامهیزی در سال 95

1- شناسایی کانون‌های «معین» به تعداد 32 باب

2- شناسایی کانون‌های الگو به تعداد 25 باب

3- شناسایی کانون‌های نظارت و ارزیابی به تعداد 11 باب

4- ثبت و حمایت از کانو‌ن‌های تخصصی به تعداد 41 باب

5- نظارت، ارزیابی و حمایت از خانه‌های دیجیتال به تعداد 19 باب

 

آمار و اطلاعات مربوط به واحد توسعه وساماندهی در سال 95 به تفکیک شهرستان

عنوان

اسلامشهر

بهارستان

پاکدشت

پردیس

پیشوا

تهران

دماوند

رباط کریم

شمیرانات

شهر ری

شهریار

فیروزکوه

قدس

قرچک

ملارد

ورامین

کانونهای عادی

54

40

74

17

34

438

38

40

47

91

64

75

32

14

39

56

کانونهای تاسیس شده

2

1

1

3

1

11

1

3

0

1

0

5

1

0

0

1

کانونهای تخصصی

2

0

0

1

0

26

1

2

1

5

1

0

1

0

0

1

خانه های دیجیتال

0

0

0

2

0

10

1

1

2

2

1

0

0

0

0

0

 

 

بنا بر این گزارش، تعداد کل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران تا پایان اسفند 95، یک هزار و 153 باب و تعداد کل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تاسیس شده در سال 95، 44 باب هستند.

 

 

 

مهم‌ترین فعالیت‌های واحد کانون های ویژه در سال 95

1- شناسایی و ثبت کانون‌های مستقر در مصلی‌ها به تعداد 21 باب

2-شناسایی و ثبت کانون‌های مستقر در دانشگاه‌ها به تعداد 4 باب

3-شناسایی و ثبت کانون‌های روستایی و عشایر به تعداد 206 باب

4-برگزاری کنگره نخبگان روستایی

5- تنظیم و ارائه طرح در خصوص حمایت از کانون‌های تخصصی ، روستایی و عشایری، مصلی و ...

 

آمار و اطلاعات مربوط به واحد کانونهای ویژه در سال 95 به تفکیک شهرستان

عنوان

اسلامشهر

بهارستان

پاکدشت

پردیس

پیشوا

تهران

دماوند

رباط کریم

شمیرانات

شهر ری

شهریار

فیروزکوه

قدس

قرچک

ملارد

ورامین

کانونهای روستایی و عشایری

7

12

21

0

20

5

12

8

9

32

23

51

2

1

18

12

کانونهای مصلی

3

2

1

0

1

1

0

3

0

2

0

1

1

0

2

4

کانونهای دانشگاهی

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

مهم‌ترین فعالیت‌های واحد آموزش و پژوهش در سال 95

۱ـ شناسایی، ثبت و حمایت از «خانه‌های نور» به تعداد 62 باب

2- شناسایی و حمایت از طرح «تلاوت نور» به تعداد 1148 باب

3- شناسایی و ثبت هسته‌های پژوهشی به تعداد 75 باب

4-برگزاری طرح «تفسیر کوتاه» در 42 باب کانون فرهنگی هنری در سطح استان

5- برگزاری طرح قرآنی «1450»  همراه با آموزش 1100 نفر

6ـ برگزاری سلسله نشست های فرهنگی با موضوع اقتصاد مقاومتی در 30 باب از کانون‌های استان

 

آمار و اطلاعات مربوط به واحد آموزش و پژوهش در سال 95 به تفکیک شهرستان

ردیف

عنوان

اسلامشهر

بهارستان

پاکدشت

پردیس

پیشوا

تهران

دماوند

رباط کریم

شمیرانات

شهر ری

شهریار

فیروزکوه

قدس

قرچک

ملارد

ورامین

1

خانه های نور

4

2

7

3

3

27

1

2

5

1

2

1

3

0

1

0

2

تلاوت نور

54

40

74

17

33

436

38

40

47

91

64

73

32

14

39

56

3

هسته های پژوهشی

6

3

11

1

4

25

5

5

4

2

1

1

4

0

1

3

4

اقتصاد مقاومتی

4

5

5

0

0

17

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

5

طرح قرآنی 1450

تعداد 1100 نفر در سطح استان در طرح قرآنی 1450 مشارکت نمودند.

6

تفسیرکوتاه

1

0

6

1

1

22

0

2

2

4

2

0

2

0

0

0

7

سفیران آسمانی

1

2

7

5

1

17

0

5

3

6

1

2

1

1

1

5

8

اندیشه آسمانی

6

9

4

5

0

12

0

3

1

3

2

5

2

7

7

0

 

 

 

 

 

چاپ خبر