به نظر شما اولویت مسئولان در سال 97 کدامیک باید باشد؟ارسال نظر نتیجه نظرسنجی